Nemo

Login:

Heslo:

CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 316 457 04

Obchodné podmienky

 

PONUKA   TOVARU   A   UPLATNENIE   OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci  predkladá  kupujúcemu  záväznú  písomnú prípadne telefonickú  ponuku na aktuálnu dobu  vždy v  bežnom mesiaci  na mesiac  nasledujúci.  Ponuka  tovaru  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a musí obsahovať:
 • názov a druh tovaru
 • merné jednotky
 • kúpnu cenu za jednotku množstva vrátane dopravy
 1. Kupujúci na základe ponuky dodávateľa  si uplatní objednávku na kúpu tovaru písomne na adresu firmy, alebo telefonicky na tel. číslo: 044/54 33 131,132 ďalej faxom: 044/5 621 621 alebo emailom : krajciova@verex.sk, objednávky@verex.sk prípadne internetovou objednávkou na adrese : www.eshop.cbaverex.sk.

 

KÚPNA    CENA

 1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar za predajné ceny, ktoré boli dohodnuté v deň objednania tovaru u predávajúceho.
 2. Kupujúci predložením písomnej objednávky alebo telefonickým objednaním tovaru  priamo u predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za  tovar sa rozumie:

 

 • cena franco sklad kupujúceho  vrátane spotrebnej  dane, dane z pridanej hodnoty (u tovarov dovozu cena vrátane colných poplatkov) v prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci
 • cena franco sklad predávajúceho, ak si kupujúci (alebo osoba ním splnomocnená)  preberá tovar sám v sklade predávajúceho

 

DODANIE   TOVARU

 1. Predávajúci   realizuje   dodávku  tovaru  -  predmet  kúpnej  zmluvy  v  termínoch, miestach a lehotách dohodnutých v objednávke.

 2. Predávajúci  súčasne  s  dodávkou  tovaru doručí kupujúcemu dodací  list, ktorý bude obsahovať tieto údaje:
 • označenie predávajúceho a kupujúceho
 • presný názov  a množstvo tovaru
 • ceny tovaru bez DPH a vrátane DPH
 • druh a počet vratných obalov a ich ceny
 • dátum dodania a prevzatia tovaru
 1. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť dodací list doručený spolu s dodaným tovarom.       

 

KVALITA,  ZÁRUČNÁ  LEHOTA  A  REKLAMÁCIA  TOVARU

 1. Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaný tovar zodpovedá akosťou platným normám a spĺňa podmienky  z. č.152/95 Z.z. o potravinách.
 2.  Predávajúci  ručí  za  kvalitu predávaného  tovaru po dobu doporučenej najneskoršej spotreby jednotlivých druhov tovaru.

 

V prípade skrytých vád kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u  predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dátumu  doporučenej spotreby.

 1. Kupujúci  je  oprávnený u predávajúceho uplatniť zodpovednosť za vady v plnení dodávky tovaru , tzv. skryté vady,  najneskôr do 15 dní od splnenia dodávky.
 2. Vo všetkých prípadoch zistenia akejkoľvek vady tovaru musia byť k písomnému oznámeniu o vadách priložené dostatočné dôkazné prostriedky,

  ako napr. komerčný zápis, vrátenia poškodených alebo vadných tovarov.

 

Spôsob odstraňovania vád  tovaru navrhuje  kupujúci v súlade s prísl. ust.  Obchodného zákonníka.

 

PRECHOD   VLASTNÍCKEHO   PRÁVA

 

Zmluvné  strany sa  dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo  k dodanému  tovaru  až zaplatením úplnej kúpnej ceny.

 

PLATOBNÉ    PODMIENKY   A   ÚHRADA    KÚPNEJ  CENY

 1. Úhrada za tovar v hotovosti

Kupujúci pri platbe v hotovosti obdrží daňový doklad z registračnej pokladne a dodací list (prípadne aj faktúru na požiadanie).

 1. Predaj tovaru na faktúru:

Kúpnu cenu tovaru  predávajúci vyfakturuje kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho  listu.  Faktúra  musí obsahovať:

 • číslo daňového dokladu
 • obchodné meno predávajúceho a kupujúceho  
 • číslo účtu predávajúceho
 • daňové identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho
 • dátum vystavenia faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 • deň odoslania faktúry a  deň splatnosti faktúry
 • presné názvy  a množstvo fakturovaného tovaru 
 • jednotkovú cenu tovaru
 • DPH podľa jednotlivých druhov tovaru v absolútnej hodnote a v%  sadzbách
 • sumu podľa jednotlivých druhov tovaru a celkom
 • číslo  dodacieho listu, na základe ktorého bola faktúra vystavená

Kúpnu  cenu za  predaný tovar je povinný kupujúci zaplatiť po obdržaní faktúry od predávajúceho na jeho účet  prevodným príkazom alebo v hotovosti do pokladne spoločnosti v termíne dohodnutom so spoločnosťou odo dňa zdaniteľného plnenia.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenejfakturovanej ceny tovaru za každý deň omeškania.

           

OBALY

 

Ak predávajúci dodá tovar v obaloch alebo prepravných prostriedkoch, ev. na nich, ktoré má záujem od kupujúceho odkúpiť, vyúčtuje ich cenu osobitne s cenou predmetu kúpy.

Kupujúci má právo odkúpené obaly a prepravné prostriedky po zaplatení celej kúpnej ceny predmetu kúpy a ceny obalov, prípadne prepravných prostriedkov ponúknuť predávajúcemu k spätnej kúpe v rovnakej cene a množstve, v akom ich od predávajúceho  kúpil  a  to  najneskôr  v  lehote  do  30  dní  (tridsať dní) od ich kúpy a predávajúci sa zaväzuje spätne ich odkúpiť.  Podmienkou však je ich nepoškodenie.