Nemo

Login:

Heslo:

CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 316 457 04

Obchodné podmienky

 

PONUKA   TOVARU   A   UPLATNENIE   OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci  predkladá  kupujúcemu  záväznú  písomnú prípadne telefonickú  ponuku na aktuálnu dobu  vždy v  bežnom mesiaci  na mesiac  nasledujúci.  Ponuka  tovaru  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a musí obsahovať:
 • názov a druh tovaru
 • merné jednotky
 • kúpnu cenu za jednotku množstva vrátane dopravy
 1. Kupujúci na základe ponuky dodávateľa  si uplatní objednávku na kúpu tovaru písomne na adresu firmy, alebo telefonicky na tel. číslo: 044/54 33 131,132 ďalej faxom: 044/5 621 621 alebo emailom : krajciova@verex.sk, objednávky@verex.sk prípadne internetovou objednávkou na adrese : www.eshop.cbaverex.sk.

 

KÚPNA    CENA

 1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar za predajné ceny, ktoré boli dohodnuté v deň objednania tovaru u predávajúceho.
 2. Kupujúci predložením písomnej objednávky alebo telefonickým objednaním tovaru  priamo u predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za  tovar sa rozumie:

 

 • cena franco sklad kupujúceho  vrátane spotrebnej  dane, dane z pridanej hodnoty (u tovarov dovozu cena vrátane colných poplatkov) v prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci
 • cena franco sklad predávajúceho, ak si kupujúci (alebo osoba ním splnomocnená)  preberá tovar sám v sklade predávajúceho

 

DODANIE   TOVARU

 1. Predávajúci   realizuje   dodávku  tovaru  -  predmet  kúpnej  zmluvy  v  termínoch, miestach a lehotách dohodnutých v objednávke.

 2. Predávajúci  súčasne  s  dodávkou  tovaru doručí kupujúcemu dodací  list, ktorý bude obsahovať tieto údaje:
 • označenie predávajúceho a kupujúceho
 • presný názov  a množstvo tovaru
 • ceny tovaru bez DPH a vrátane DPH
 • druh a počet vratných obalov a ich ceny
 • dátum dodania a prevzatia tovaru
 1. Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť dodací list doručený spolu s dodaným tovarom.       

 

KVALITA,  ZÁRUČNÁ  LEHOTA  A  REKLAMÁCIA  TOVARU

 1. Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaný tovar zodpovedá akosťou platným normám a spĺňa podmienky  z. č.152/95 Z.z. o potravinách.
 2.  Predávajúci  ručí  za  kvalitu predávaného  tovaru po dobu doporučenej najneskoršej spotreby jednotlivých druhov tovaru.

 

V prípade skrytých vád kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u  predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dátumu  doporučenej spotreby.

 1. Kupujúci  je  oprávnený u predávajúceho uplatniť zodpovednosť za vady v plnení dodávky tovaru , tzv. skryté vady,  najneskôr do 15 dní od splnenia dodávky.
 2. Vo všetkých prípadoch zistenia akejkoľvek vady tovaru musia byť k písomnému oznámeniu o vadách priložené dostatočné dôkazné prostriedky,

  ako napr. komerčný zápis, vrátenia poškodených alebo vadných tovarov.

 

Spôsob odstraňovania vád  tovaru navrhuje  kupujúci v súlade s prísl. ust.  Obchodného zákonníka.

 

PRECHOD   VLASTNÍCKEHO   PRÁVA

 

Zmluvné  strany sa  dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo  k dodanému  tovaru  až zaplatením úplnej kúpnej ceny.

 

PLATOBNÉ    PODMIENKY   A   ÚHRADA    KÚPNEJ  CENY

 1. Úhrada za tovar v hotovosti

Kupujúci pri platbe v hotovosti obdrží daňový doklad z registračnej pokladne a dodací list (prípadne aj faktúru na požiadanie).

 1. Predaj tovaru na faktúru:

Kúpnu cenu tovaru  predávajúci vyfakturuje kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho  listu.  Faktúra  musí obsahovať:

 • číslo daňového dokladu
 • obchodné meno predávajúceho a kupujúceho  
 • číslo účtu predávajúceho
 • daňové identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho
 • dátum vystavenia faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
 • deň odoslania faktúry a  deň splatnosti faktúry
 • presné názvy  a množstvo fakturovaného tovaru 
 • jednotkovú cenu tovaru
 • DPH podľa jednotlivých druhov tovaru v absolútnej hodnote a v%  sadzbách
 • sumu podľa jednotlivých druhov tovaru a celkom
 • číslo  dodacieho listu, na základe ktorého bola faktúra vystavená

Kúpnu  cenu za  predaný tovar je povinný kupujúci zaplatiť po obdržaní faktúry od predávajúceho na jeho účet  prevodným príkazom alebo v hotovosti do pokladne spoločnosti v termíne dohodnutom so spoločnosťou odo dňa zdaniteľného plnenia.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenejfakturovanej ceny tovaru za každý deň omeškania.

           

OBALY

 

Ak predávajúci dodá tovar v obaloch alebo prepravných prostriedkoch, ev. na nich, ktoré má záujem od kupujúceho odkúpiť, vyúčtuje ich cenu osobitne s cenou predmetu kúpy.

Kupujúci má právo odkúpené obaly a prepravné prostriedky po zaplatení celej kúpnej ceny predmetu kúpy a ceny obalov, prípadne prepravných prostriedkov ponúknuť predávajúcemu k spätnej kúpe v rovnakej cene a množstve, v akom ich od predávajúceho  kúpil  a  to  najneskôr  v  lehote  do  30  dní  (tridsať dní) od ich kúpy a predávajúci sa zaväzuje spätne ich odkúpiť.  Podmienkou však je ich nepoškodenie.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704, email: cba@verex.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia

§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu)

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: cba@verex.sk. , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.